Нови правила на ЕК за вертикални споразумения

Накратко

Европейската комисия прие вчера новия Регламент за вертикално групово освобождаване. Заедно с Регламента са приети и насоки към него. Това става след задълбочена оценка и преглед на правилата от 2010 г. През септември 2020 г. ЕК публикува резултати от оценка на прилагането на предходните правила, а впоследствие стартира и оценка на въздействието, в рамките на която бха събрани и позициите на различни заинтересовани страни. Комисията е публикувала и докладът с резултатите от тази оценка.

Според ЕК, ревизираните правила ще предоставят на бизнеса по-прости, по-ясни и актуални указания. По-конкретно, очаква се бизнесът да бъде улеснен в оценката на съвместимостта на споразуменията си за доставка и дистрибуция с правилата на европейското конкурентно право. Твърди се, че новите правила и указания са съобразени с актуалната бизнес среда, променена от нарастването на електронната търговия и онлайн продажбите. Според члена на ЕК, отговарящ за политиката по конкуренция, Маргрете Встагер, “Новите правила ще предоставят на компаниите актуални насоки, които са годни за още по-дигитализирано десетилетие напред.”

Ревизираният регламент и вертикалните насоки ще влязат в сила на 1 юни 2022 г.

Бекграунд

Чл. 101 от Договора за функциониране на ЕС забрнява всякакви споразумения, които могат да доведат до ограничаване на конкуренцията. Това могат да бъдат както споразумения между конкуренти, така и споразумения между доставчици и клиенти. По същият начин на национално ниво е въведена забрана в чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Договорът, а на национално ниво законът обаче предвиждат, че определени споразумения могат да бъдат освободени от забраната – на първи етап групово освобождаване на цели категории споразумения, за които предварително е преценено, че водят до повече положителни, отколкото негативни ефекти и на втори етап индивидуално. Когато става дума за споразумения, които имат ефект върху общия пазар, груповото освобождаване става с регламенти, а когато става дума за чисто национални споразумения – с решения на КЗК. Именно такъв регламент е регламентът за групово освобождаване на вертиканите споразумения. Досега действашe Регламент 330/2010 година, а от 1 юни 2022 г. ще влезе в сила приетият на 10 май нов Регламент. Формално неговото приложение не обхваща чисто националните споразумения, защото по силата на самото европейско право, то не се прилага за тях. Практиката на КЗК обаче е изрично да препраща към текстовете на регламента в собствените си решения за освобождаване от забраната.

Принципно подходът, когато се сключва едно споразумение, е да не се иска предварителна оценка от компетентните органи дали то е забранено или попада в обхвата на групово или индивидуално освобождаване, а преценката да се прави от самите предприятия. В случай на проверка от страна на ведомствата обаче, предприятията трябва да докажат, че споразумението им е законно. Ето защо особено важно е правилата на ЕК да могат да бъдат ясно разбираеми и добре познати от страна на бизнеса.

Основни промени

Основните промени целят да се гарантира, че т.нар. “сигурно пристанище” (т.е. условията, при които едно споразумение се счита освободено от забраната) не е нито твърде щедро, нито твърде тясно.

По-специално новите правила ще водят до следните промени:

  • Въвежда се по-голяма строгост при т.нар. двойна дистрибуция. Такава е налице, когато един доставчик продава своите стоки или услуги както чрез независими дистрибутори, така и директно на крайни клиенти. По-строго изисквания т.е. по-трудно освобождаване от забраната ще е налице и в случаите, когато споразуменията съдържат задължения на продавача да предложи същите или по-добри условия на своя контрагент като тези, предлагани в чужди или свои канали за продажба (напр. някакви платформи или собствения уебсайт). Практически това означава, че в някои случаи такива споразумения вече няма да се считат за групово освободени. Това няма да означава, че те априори са забранени, но ще е необходима индивидуална конкретна оценка при всеки един такъв конкретен случай.
  • За някои случаи обаче се разширява обхвата на “сигурното пристанище”. Това ще е така за някои ограничения на способността на купувача на определени стоки да извършва активни продажби към свои клиента, както и за някои случаи, свързани с онлайн продажбите. Разширяват се възможностите за различни цени на едро за стоки, които се продават онлайн и офлайн, както и се разширява възможността за налагане на различни критерии за онлайн и офлайн продажби в системите за селективна дистрибуция.
  • Според експертите на ЕК, с измененията се постига също така изясняване и опростяване на правилата, което ще ги направи по-разбираеми и достъпни за бизнеса. Това в особена стапен се отнася например за оценката на онлайн ограниченията, а също и за споразуменията, които преследват цели за устойчивост. В насоките към регламента са дадени и подробни указания по редица теми, като селективна и изключителна дистрибуция и споразумения за посредничество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *