Насоки на ЕК за правоприлагане в областта на конкуренцията в условията на пандемия от COVID-19

Контекст на ситуацията

Европейската комисия на 08.03.2020 г. направи поредна реакция по отношение на възможностите за бизнеса в условията на пандемия. Предприятията при всички положения би трябвало да държат сметка, че независимо от здравната и очакваната след нея икономическа криза, действащите правила съществуват. Нещо повече, те са създадени именно за да гарантират интересите на конкуренцията, на участниците на пазара и в крайна сметка на потребителите и даже стават особено актуални, когато при ситуация на недостиг е възможно да се правят опити за антиконкурентно извличане на свръхпечалби чрез злоупотреби или например разпределяне на пазари.

Независимо от това, ЕК, в рамките на своите правомощия, показва гъвкавост и готовност да освобождава от забраните такива споразумения, които преследват по-важни значими цели. Нещо повече, ЕК показа и гъвкавост в процедурата, ангажирайки се при нужда да дава предварителни консултации относно допустимостта на определени споразумения, които биха имали положителни ефекти в настоящата ситуация. Тук ведната следва да се посочи принципния ред, чрез който е въведена забраната за споразумения за неконкуриране за дадени продукти и за разпределяне на пазари:

 • На общо основание такива споразумения са забранени
 • В отделни случаи за част от споразуменията, ако участниците им имат твърде малък пазарен дял, забраната не важи
 • За определени сектори и видове споразумения има Регламенти за т.нар “групово осбовождаване”, които съдържат и конкретните условия за това освобождаване от забраната
 • Всяко споразумение, което по принцип би попадало в рамките на забраните и не е групово освободено, може да бъде счетено за законосъобразно и да бъде “индивидуално осбоводено” при определени условия, ако води до значителни положителни последици, надделяващи над негативните. Правилото е, че предприятията сами преценяват дали тези условия са покрити, а Комисията се намесва едва в последствие, ако се усъмни, че това не е така. От 2003 г. насам споразуменията на подлежат на предварително разршаване от ЕК

Предприети дейсвия от ЕК

На официалната страница на ЕК е публикувана информация за временно рамково съобщение, с което са предоставени антимонополни насоки на компаниите, които си сътрудничат в отговор на спешни ситуации, свързани с настоящата епидемия от коронавирус. ЕК също така е предприела действия на предварителен етап да потвърждава законосъобразността на конкретни споразумения. Видимо е разбирането на Комисията, че наличието на лекарства в момента е съществен приоритет, който дава основание за освобождаване в определена степен от забраните за споразумения между конкуренти. В тази връзка комисар Маргрет Вестагер казва: „Трябва да се уверим, че има достатъчно доставки на критичните болнични лекарства, използвани за лечение на пациенти с коронавирус. За да избегнем риска от недостиг на основни и оскъдни продукти и услуги поради безпрецедентния скок на търсенето поради пандемията, се нуждаем от предприятия, които да си сътрудничат и да го правят в съответствие с европейските правила за конкуренция. За да осигурим доставките, спешно ще предоставим на предприятията достатъчно напътствия и комфорт, за да улесним инициативите за сътрудничество, засилващи производството на продукти с високо търсене. Приетата днес временна рамка обяснява кога и как фирмите могат да получат насоки или писмен комфорт в съответствие с нашите правила за конкуренция. “.

Мерките обаче не са само от гледна точка на конкурентното право, а паралелно с него, комисарят по въпросите на здравето и безопасността на храните, Стела Кириакидес също предлага Насоки за оптимизиране на предлагането и наличността на лекарства по време на епидемията от коронавирус.

Временна рамкова комуникация

ЕК е оценила, че към момента има реален риск от недостиг на критични медицински стоки и по-специално на лекарствата и медицинското оборудване, които се използват за лечение на пациенти с коронавирус. Оценено е също така, че спешните ситуации при доставките в резултат на огнището на коронавирус могат да възникнат и за други основни стоки и услуги извън здравния сектор.

В прессъобщението на ЕК е посочено, че навременното избягване на недостига може да изисква бърза координация на компаниите и превключване или увеличаване на мащаба на производството по най-ефективния начин. ЕК посочва и примери за това, а именно, че може да се наложи компаниите да координират управлението на производствените запаси и потенциалното им разпространение, така че не всички предприятия да се съсредоточат върху едно или няколко лекарства, докато други остават в недостатъчно производство. Както ЕК правилно отбелязва, подобна координация би била в противоречие с антитръстовите правила при нормални обстоятелства – тя би могла да се тълкува като споразумение за неконкуриране по отношение на отделните лекарства и съответно като разпределяне на пазари, доколкото е много възможно всяко едно лекарство или всеки продукт, който лекува дадени заболявания да се счете за обособен пазар. ЕК обаче изрично посочва, че в контекста на пандемия като епидемията от коронавирус, подобна координация може с подходящи предпазни мерки да донесе важни ползи за гражданите.

С временното рамково съобщение са обяснени основните критерии, които Комисията ще следва при оценката на възможните проекти за сътрудничество.

 • Посочени са групите споразумения, които по принцип се приема, че не създават конкурентни проблеми, ако са предприети мерки да не се увреди конкуренцията (например няма свободно предоставяне на чувствителна инфорчация между конкурентите. Такива са споразуменията относно със следния предмет:
  • Координиращи съвместен транспорт за суровини;
  • относно идентифициране на основни лекарства, за които с оглед прогнозираното производство има риск от недостиг;
  • относно обобщена информация за производството и капацитета, без обмен на информация за отделна фирма;
  • относно Работа по модел за прогнозиране на търсенето на равнище държава-членка и идентифициране на пропуски в предлагането;
  • относно споделяне на обобщена информация за пропуските в предлагането и без да се споделя конкретизирана информация с конкурентите.
 • По отношение на тези споразумения, които по принцип биха попадали в забраните, в Събщението се посочва, че биха се приели за приемливи, ако отговарят на следните изисквания:
  • обективно са необходими за действително увеличаване на продукцията по най-ефективния начин за справяне или избягване на недостиг на доставки на основни продукти или услуги, като тези, които се използват за лечение на пациенти с COVID-19;
  • имат временен характер и се прилагат само докато съществува риск от недостиг или във всеки случай по време на огнището на COVID-19); и
  • не надвишават необходимото за постигане на целта за справяне или избягване на недостига на доставки.
  • За да се възползват от индивидуално освобождаване, предприятията трябва да документират всички обмени на информация и споразумения между тях и да ги предоставят на Комисията при поискване. Евентуалното насърчаване и/или координиране на конкретното сътрудничество от публичен орган също ще бъде вземано предвид.

Процедура и “писмо за комфорт”

Основно правило в европейското право за защита на конкуренцията след неговата реформа от 2003 е, че компаниите са отговорни сами да преценят законността на своите споразумения и практики. С приемането на регламент 1/2003 беше въведено правилото, че Комисията не дава предварително решения за индивидаулно освобождаване от антитръстовите забрани, а при съмнение всяко предприятие трябва да докаже дали е покрило клитериите за освобождаване. Въпреки това, имайки предвид изключителната ситуация, Комисията в конкретния случай проявява гъвкавост и се ангажира с компании и търговски асоциации, за да им помогне да преценят законността на своите планове за сътрудничество и да въведе адекватни предпазни мерки срещу дългосрочни антиконкурентни ефекти.

В прессъобщението се посочва, че в повечето ситуации устните указания, които Комисията дава на компаниите през последните седмици, са достатъчни. Независимо от това, заявена е готовност Комисията да предостави по изключение на дружествата т.нар. “писмо за комфорт” относно конкретни проекти за сътрудничество, които трябва да бъдат бързо изпълнени, за да се справят ефективно с епидемията от коронавирус, особено когато все още има несигурност дали тези инициативи са съвместими с правото за защита на конкуренцията в ЕС.

Нещо повече, ЕК не само е изразила такава готовност, но вече и реално е използвала процедурата по “писмо за комфорт” и е издала такова на „Лекарства за Европа“, във връзка с конкретен проект за доброволно сътрудничество между фармацевтичните производители, насочен към риска от недостиг на критични болнични лекарства за лечение на пациенти с коронавирус. Тъй като генеричните фармацевтични компании произвеждат най-голямата част от критичните болнични лекарства, които сега са спешно необходими в големи обеми, за да се избегне недостиг, ЕК е счела, че при настоящите обстоятелства това временно сътрудничество изглежда наистина оправдано. Разбира се, за да се стигне до този извод са оценени неговата цел, но също така и въведените мерки за избягване на антиконкурентните проблеми.

Значение на запазване на ролята на антитръстовото право

Въпреси готовността на ЕК да даде предварително становище, че дадено споразумение може да бъде реализирато, тя дебело подчертава, че при тези изключителни обстоятелства е по-важно от всякога предприятията и потребителите да получават защита съгласно правото на конкуренция, а не да се търси неговото заобикаляне. В тази връзка е декларирано, че ще продължат да бъдат търсени и откривани предприятия, които се възползват от настоящата ситуация, за да нарушат антитръстовото законодателство на ЕС, било чрез участие в антиконкурентни споразумения или злоупотреба с господстващото им положение.

Пълният текст на временната рамка може да бъде открит на страницата на ЕК, а, ако желаете да Ви го изпратим, може да пишете на info@koparanov.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *