КЗК ще проучва електронната търговия

Започва секторен анализ на “пазара” на електронна търговия с потребителски стоки и услуги. Всеки може да се включи.

От интернет страницата на Комисия за защита на конкуренцията е видно, че регулагорът е започнал извършване на секторен анализ на пазара на електронна търговия с потребителски стоки.

В решението, с което започва анализът, Комисията обръща съществено внимание не само на нуждата от анализ на електронната търговия, но и на значението на т.нар. “секторни анализи” за ролята на КЗК като общ регулатор. Противно на съществуващо разбиране, КЗК всъщност не е само орган, който установява нарушения и налага санкции за тях, макар това действителнто да е една от съществените роли на комисията. КЗК също така е и регулатор, който трябва да съдейства за създаване на конкурентна среда, както и да следи превантивно и изпреварващо за възможно засягане на конкуренцията в определени сектори. Законът е предвидил и съответните правомощия. КЗК се грижи за регулаторна среда и съответстваща на принципите на свободната конкуренция нормативна уредба например чрез т.нар. “застъпничество за конкуренцията”. Наблюдението на пазарите, което дава възможност за превантивни мерки или подсказва къде е необходимо да се направят конкретни разследвания от своя страна се извършва чрез т.нар “секторни анализи”. Именно такъв анализ започва в набалото на декември 2021 г.

Засиленият поглед на КЗК върху електронната търговия е напълно разбираем. В съобщението си относно започващия анализ регулаторът посочва, че пандемията, причинена от Covid-19 е един от факторите, в резултат на който се наблюдава нарастваща социална и икономическа значимост на електронната търговия. Комисията обръща внимание също така, че в обхвата на цифровата икономика са включени всички икономически процеси, транзакции, взаимодействия и дейности, които се базират на цифрови технологии. Като добър подход от страна на КЗК следва да се отчете, че още преди да открие пазарния анализ Комисията детайлно е проучила знаението на електронната търговия за българската икономика, както и настъпилите изменения в това отношение. Още преди началото на анализа КЗК вече е наясно какъв е делът на хората, разполагащи с интернет, както и този на хората, които са извършвали поръчки онлайн. Представените от КЗК данни в решението за започване на секторен анализ недвусмислено обосновават нарастващата роля на продажбите от разстояние.

В решението си КЗК разглежда и това кои стоки са най-много търгувани онлайн през последните години и какви са тенденциите в тази връзка. Очаквано, на първо място са дрехи и спортни стоки, следвани от стоки за дома и храни. Именно в тази връзка обаче прави впечатление странният начин на дефиниране на обхвата на пазарния анализ, който е използван в случая. Пазарният анализ ще бъде извършен, както е дефинирано, на пазара на електронна търговия с потребителски стоки и услуги на територията на страната. Интересното на този подход е, че КЗК напълно игнорира една много съществена част от дефиницията на “продуктов пазар”, а именно това за какви продукти става дума. Потребителските стоки не са взаимозаменяеми помежду си и например някой, който има нужда да си купи спортни дрехи не би ги заменил за фитнес уреди. Затова “електронна търговия на потребителски стоки” е изключително широка дефиниция и реално няма как това да е дефиниция на реален съответен пазар. Въпреки това, предвид смисъла на пазарния анализ като начален инструмент за защита на конкуренцията, както и предвид идентифицираните на този етап проблеми, такава широка дефиниция е оправдана. Тя не би била подходяща при евентуално разследване за картел или злоупотреба, но по всяка вероятност, ако се установи необходимост от такова разследване, КЗК ще направи сътветната по-тясна дефиниция. Дефиницията би могла да се стесни както във връзка с търгуваните стоки, така и във връзка с нивото на пазара и например да се ограничи до предоставяне на платформи за електронна търговия или например до осигуряване на транспорт във връзка с електронната търговия.

Както изрично е посочено на страницата на КЗК, в рамките на законовите си правомощия, КЗК ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи, съответните браншови организации и участниците на пазара. След като бъде извършен пазарният анализ КЗК ще има възможност да предприеме следващи действия за запазване или възстановяване на конкуренцията, ако има нужда от такива. Това може да стане например като започнат разследвания за установяване на нарушения. В резултат единствено на пазарен анализ КЗК няма как да установи нарушение и да наложи санкция, но в практиката на Комисията вече се е случвало, например на пазарите на олио или на застрахователните пазари, след пазарни анализи да започнат конкретни разследвания и в резултат на това да бъдат установени нарушения и наложени санкции. Самата Комисия изрично посочва на сайта си, че анализът ще даде на КЗК детайлна представа за пазарните процеси и ще й помогне да си отговори на въпроса дали има нужда от предприемане на допълнителни инициативи и мерки. 

Още на предварителен етап КЗК е установила някои възможни проблеми, които евентуално биха наложили нейната намеса. Например това е фактът, че определени предприятия (посочени са Амазон и Емаг) успяват да овладеят такава част от пазара, която да им позволи едностранно да влияят на цените и качеството. В допълнение големите такива търговци притежават платформи, чието ползване може да се окаже жизнено важно и за по-малките участници на пазарите. Това от своя страна може да доведе до стимул за злоупотреби с тази пазарна позиция. Неслучайно съвсем наскоро Италия глоби именно Амазон с около 1 милиард евро за злоупотреба с господстващото му положение. В тази връзка Комисията отчетливо посочва и че ЕК предвижда нова детайлна уредба на изискванията към цифровите гиганти, без които по-малките играчи не биха имали достъп до пазара.

КЗК възнамерява с пазарния анализ да адресира и новопоявили се практики от типа “купи сега, плати по-късно”, за които регулаторът има резонни съмнения, че съдържат потенциална опасност за различни форми на нелоялна конкуренция. Изрично адресирани са и случаи при които търговците се уговарят да имат различни цени онлайн и във физичеките си магазини. Внимание е обърнато и на недобросъвестното събиране и използване на лични данни при осъществяване или за целите на електронна търговия, което КЗК правилно счита за потенциално опасно, включително и за конкуренцията.

Прави впечатление и апелът на КЗК към обществеността и бизнеса за активно съдействие и за предоставяне на информация и данни във връзка с пазарния анализ. Макар на сайта на Комисията да не е описано как може да стане проактивното й информиране за конкурентно правни проблеми в сектора или за такива проблеми, които увреждат интересите на потребителите, това може да стане като на адреса на КЗК (в това число електронен) бъде изпратено писмо, в което е посочено, че се отнася до производство с номер КЗК/935/2021.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *