КЗК обяви приоритетите си за 2022 г.

В края на месец януари КЗК обяви своите приоритети за 2022 г. Като практика този подход на предварително обявяване на приоритетите може да се оцени принципно положително. Разбира се, в тази връзка трябва да се отчете, че това би имало значение в дейността на КЗК, която надхвърля нейната роля на юрисдикция за решаване на спорове. Доколкото се произнася по повдигнати пред нея преписки за нелоялна конкуренция, злоупотреби, картели, Комисията е обвързана от въпросите, които са поставени пред нея. Не по този начин обаче звучи прессъобщението на КЗК.

Смисълът на приоретизирането би трябвало да е в това, че КЗК не е просто орган за решаване на спорове между две предприятия и за налагане на санкция и преустановяване на нарушения, когато такива са открити. Освен това КЗК сама трябва да установява и санкционира нарушенията, както и да постановява тяхното прекратяване. Инструмент за това е както самосезирането по преписки, така и извършването на пазарни анализи, а също и широка и разнопосочна дейност по застъпничество за конкуренцията. КЗК също така е регулатор, чийто ангажимент трябва да бъде създаване на проконкурентна пазарна среда, както и на условия за развитие на пазарната конкруренция. След като установи определени пазарни проблеми, Комисията трябва да предложи, а доколкото е в рамките на нейните правомощия и да приложи решения на така установените проблеми. Именно в тази насока интерес представлява къде ще се насочи КЗК.

Веднага следва да се посочи, че Комисията е доста обширна, набелязвайки приоритетите. Разбира се, изцяло положителен е стремежът да се обхванат максимален брой теми, проблеми и фактори, но това сякаш води до размиване на фокус. Създава се впечатлението, че заявката е, че всичко е приоритетно за КЗК т.е. че няма реален приоритет.

В областта на антитръста заявката на КЗК е, че ще продължи да се фокусира върху разследването и санкционирането на картелни споразумения и тръжни манипулации. Всъщност картелните споразумения са практически основната част от раздела в конкурентното право, посветен на антиконкурентни споразумения. Не би могло да се очаква КЗК да не бъде фокусирана върху тях. Така определения приоритет фактически следва от закона и от европейското право. Посочено е, че Комисията ще продължи да има приоритет и тръжните манипулации. В прессъобщението на КЗК се сочи, че това е така, защото те причиняват значителни вреди на възложителите и засягат правилното разходване на публичните средства. Това действително е така, но тук трябва да се спомене, че не това следва да е причината именно КЗК да акцентира на тях, поне що се отнася до картелното правоприлагане. КЗК има съвсем отделни правомощия, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки и именно там акцентът трябва да е разходването на публични средства. Последните няколко години действително се забеляза, че КЗК наложи няколко санкции за картели в обществените поръчки и по-конкретно в сферата на строителството. Това неслучайно е така. От една страна Комисията успя в част от тези случаи да получи вътрешна информация от участници в картел, а от друга страна събра информация и да иззмеме информация чрез претърсване. Оттам нататък обаче се забелязва липса на задълбоченост в анализите на Комисията и прилагане спрямо всички участници в обществените поръчки на доказателства, които реално са събрани само за някои от тях. Забелязва се, че КЗК е набелязала няколко индикатора, които дават основание да разследва картел. Друго, което прави впечатление е, че Комисията не е посочила изрично като приоритет именно програмата за освобождаване от санкции или намаляване на санкции, а практиката показва, че КЗК би следвало да разчита много на нея.

КЗК е изброила и конкретни сектори, които предвижда да приоретизира що се отнася до забранени споразумения и злоупотреби с господстващо положение:

  • здравен сектор,
  • енергетика,
  • горива,
  • производство и търговия с храни.

КЗК е посочила, че счита тези за такива със структуроопределящо значение за икономиката на страната, които влияят значително на конкурентния процес и в други икономически сектори и засягат пряко благосъстоянието на гражданите като потребители. Несъмнено това са и сектори, които предизвикват най-много обществен интерес. Специално по отношение на производството и търговията с храни следва да се обърне внимание, че тяхното приоретизипане следва и от това, че цяла секторна уредба в тази област беше включена преди година в иначе общия закон ЗЗК.

Напълно естестветно КЗК поставя като свой приоритет през 2022 г. и мониторинга и правоприлагането в областта на антитръста спрямо цифровата икономика и споразуменията за устойчивост. Самата Комисия отчита, че те са обект на внимание на редица органи в ЕС и в света. Сега е и моментът, в който Комисията трябва предварително да се готви за времето, когато ще трябва под една или друга форма да участва в прилагането на новите европейски актове, свързани с ограничения пред така наречените Gatekeepers, а именно цифровите гиганти, които могат да попречат на играчи да стигнат до определени пазари

Силно лишено от конкретика е посоченото на сайта на КЗК, че правоприлагането в областта на нелоялната конкуренция (Глава Седем от ЗЗК) и забранените търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (новата Глава Седем Б от ЗЗК) е още един от основните приоритети в дейността на Комисията през 2022 г. Това са цели глави от ЗЗК. Те няма как да са приоритети, защото става дума за правомощия. Посочването, че КЗК ще следи особено внимателно практиките на търговските вериги и други големи предприятия – купувачи на хранителни и селскостопански продукти с оглед спазването на забраните за нелоялни търговски практики практически може да се приравни на заявление, че “КЗК ще изпълнява нововъзложените й правомощия”.

Сранно е и официално да се посочи, че приоритетно ще се разглеждат и искания, съдържащи твърдения за определени видове нарушения или в определени сектор. Както посочихме по-горе, приоретизирането не следва да се отнася за случаите, когато се разглеждат искания, а за тези правомощия на КЗК, които са свързани с политика или за изграждането на капацитет. Не е ясно какво всъщност означава, че едни искания ще се разглеждат приоритетно. Не би било приемливо, ако това означава едни преписки да получават ограничен ресирс (човешки, времеви или материален) или грубо казано КЗК в тях да не влага пълни усилия. Щом Комисията има дадено правомощие, тя е длъжна да го упражни в пълнота. Разбира се, ако се има предвид, че КЗК ще вложи усилия в превантивни проучвания или в задълбочаване или подсилване на експертизата по дадени теми, то приоретизирането би звучало логично.

Ето кои са тезите и секторите, които КЗК заявява, че ще са водещи за нея и ще отделя повече внимание на такива преписки:

  • за заблуждаващи реклами на хранителни добавки, лекарствени средства, медицински изделия и др., прилагани за вирусно-простудни заболявания и твърдените ефекти и свойства на тези продукти при рекламирането им,
  • сектори туризъм, ресторантьорство, увеселителни търговски обекти и др.,
  • електронната търговия и други цифрови пазари.

В заключение може да се каже, че идеята за приоретизиране и създаване на предвидимост и прозрачност в действията на КЗК е добра (разбира се не и когато прави разследвания, които изискват конфиденциалност), но начинът, по който са направени заявките за това приоретизиране, търпи вемалка критика. Разбира се, изключително важно е и как ще се реализират тези приоритети.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *