В Нидерландия: близо 2 млн евро за изтрит чат по време на проверка

В края на 2019 г., на 11.12.2019 г. на сайта на Нидерландския орган за потребителите и пазарите („ACM“) е публикувано съобщение, според което регулаторът е наложил имуществена санкциия в размер на 1,84 милиона евро за възпрепятстване на проверка на място и по-конкретно за изтриване на разговори в WhatsApp. По време на проверка на място, служителите на проверяваната компания не само са изтрили чатове, но също така и са напуснали няколко WhatsApp групи. Във всичко останало проверяваната компания е съдействала на проверяващите и дори, според информация от регулатора, това съдействие е надхвърляло законовите задължения на проверяваните. Това е довело до намаляване на санкцията с 20%, но въпреки това остава големият размер. Това решение на нидерландските регулатори и показателно за значението на проверките на място и за възможността всеки отделен служител на дадена компания да навреди по време на проверките, незавиксимо дали като цяло проверяваното предприятие е спазило законовите изисквания. По този начин се откроява и важността на предварителната готовност на предприятията относно това какви са техните възможности по време на внезапните проверки.
Когато се говори за внезапни проверки ( Dawn raids ) трябва да се има предвид, че те са едно от най-сериозните правомощия на ведомствата за защита на конкуренцията за разкриване на тежките нарушения на конкурентното право. Логиката при тях е, че съответното ведомство има пълно право да получи достъп до всички документи в компанията, в това число и електронни. В България, същите сериозни правомощия са дадени на Комисията за защита на конкуренцията.
Законът предвижда, че в хода на тези проверки служителите на КЗК могат да влизат в помещенията, превозните средства и другите обекти, използвани от предприятията или сдруженията на предприятия и да преглеждат всички документи и записи, свързани с дейността им, независимо от носителя, на който са съхранени. Позволено им е също така да изземват или получават на хартиен, цифров или електронен носител всякакви копия или извлечения от документи и записи, независимо от носителя, на който се съхраняват, а когато това е невъзможно, да изземват оригиналите, както и други веществени доказателства. Могат също да изземват или получават електронни, цифрови и форенсик доказателства, както и различни видове данни. Те имат право на достъп до всякакви носители на информация, включително сървъри. Могат да запечатват за определен срок помещения, превозни средства и други обекти, , а също така и да снемат устни обяснения от всеки представител или член на управителните органи или от персонала на предприятията или сдруженията на предприятия. Разбира се, за да може да се извърши такава проверка все пак е необходимо разрешение от съда, но процедурата по неговото издаване е такава, че да се гарантира изненада. КЗК в практиката си вече е използвала такива внезапни проверки и те в крайна сметка са водели до решения, в които е установявано нарушение. Следва да се посочи, че в практиката на КЗК са налице и обратните случаи – след извършена проверка на място впоследствие КЗК да установи, че нарушение не е извършено.
Независимо от широките правомощия, които и сега са налице, разбирането в ЕС относно тези проверки е, че е необходимо ведомствата за защита на конкуренцията да получат все повече права, когато става дума за разкриване на картели и когато вече има достатъчно индикации, че е необходимо извършването на такава проверка. Директива (ЕС) 2019/1 на Европейскя парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година предвижда, обаче предвижда, че след нейното транспониране ще може да се извършват внезапни проверки включително в домовете на директорите, управителите и на други членове на персонала на предприятия или на сдружения на предприятия. Засега ЗЗК дава възможност на КЗК да проверява използвани от предприятията помещения, превозни средства и други обекти, но не и личните домове на управители или служители. Директивата следва да се транспонира в предстоящата една година. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *