За мен – адв. Христо Копаранов

Професионалната ми кариера почти винаги е била тясно и неразривно свързана с правото за защита на конкуренцията, което винаги ще остане моя слабост и страст.

Започнах професионалното си развитие именно в Комисия за защита на конкуренцията, най-напред като експерт “Антитръст и концентрации”, когато се учехме в движение що е то картел, що е внезапни проверки (спомням си подготовката една късна вечер на исканията за първата внезарна проверка, извършена от КЗК). Заедно с колегите от Европейската Комисия, от Италианското и Германското конкурентно ведомство се учехме какво са твърди картели, що е то концентрация, какво е joint venture и какви видове съвместни предприятия има. Лично си превеждахме в “свободното време” notice-ите на ЕК, за да научим каква е европейската практика по една или друга тема. Бавно и трудно обяснявахме и на съда кое понятие защо е такова.
С времето се научихме. По трудния начин без да има българска практика. По метода на пробите и грешките. И създавахме тази практика.
След което дойде време да се прилага пряко и европейското право. Като експерт в дирекция “Концентрации и секторни анализи” си спомням първите “европейчета” (преписките за концентрации в ЕС, които трябваше да се прегледат за евентуални съмнения дали не засягат и българския пазар). Спомням си и безсънните нощи, свързани с подготовка по прилагане на механизма на препращане на преписки между ЕК и държавите-членки (неслучайно имам и статия за този механизъм).
После осъзнахме, че законът от 1998 г., макар относително модерен, не отговаря на актуалното развитие на конкурентното право в ЕС. И заедно с колегите написахме проект на нов закон, който по-късно със съответните допълнение и редакции беше приет и сега е действащ. Участието ми в работната група по изготвяне на проекта е един от най-хубавите ми спомени в професионалната кариера.
По време на работата в КЗК участвах в множество семинари, срещи, обучения по линия на ЕК, PHARE, OECD и други.


След работата в КЗК, две години прекарах в Комисия за регулиране на съобщенията. Това беше времето на първите пазарни анализи, целящи да осигурят ефективна конкуренция на пазарите на електронни съобщения. Като съветник на председателя и директор “Пазарно регулиране” имах удоволствието и предизвикателство да участвам в ръководството на провеждането на тези анализи и съответно в налагането в резултат на тях на регулаторни мерки. Несъмнено беше трудно, несъмнено имаше и грешки, но поставихме начало на пътя за регулирано защитаване на конкуренцията чрез методите не само на общата, но и на секторната регулация. През времето в КРС отново взех участие в подготовката или обсъждането на редица нормативни актове, в това число и изменения в Закона за електронните съобщения, които изменения целяха и засилване на условията за ефективна конкуренция.


От 2010 г. съм адвокат и в момента ръководя практиката по конкурентно право в Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори”. По време на работата си като адвокат съм представлявал клиенти по всички видове производства пред КЗК – като почнем през нелоялна конкуренция, минем през концентрации и стигнем до злоупотреби с господстващо положение и картели. Представлявал съм клиенти при провеждане на внезапни проверки от КЗК, а също така съм участвал и в застъпничество за конкуренцията чрез становища по нормативни актове, имащи отношение към защитата на конкуренцията. След приемане на измененията в ЗЗК, които предвидиха забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне участвам и в едно от първите дела по тази забрана.
През времето като адвокат не загубих интерес и към нормотворчеството и освен статиите, посветени на законови промени, участвах и в публичните обсъждания на различни законови проекти, в това число на последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, целящи хармонизиране с новите изисквания на Европейското право и гарантиране на получаване на справедливо обезщетение за вреди от нарушение на конкурентното право.


По време на цялата си професионална работа не съм спирал да работя и по статии, свързани с правото за защита на конкуренцията, част от които ще може да прочетете тук.
Този ми професионален опит, завинаги свързан с конкурентното право, както и желанието ми непрекъснато да съм в крак с новостите в практиката по неговото прилагане, ми дават основание да мисля, макар и нескромно, че чрез този блог мога да допринеса както за правилното разбиране на тази материя, така и за една трезва и безпристрастна оценка на случващото се в сферата.